Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e. V.:      http://www.aski.org/portal2/

        DFG-Graduiertenkolleg "Modell Romantik":             https://www.modellromantik.uni-jena.de/

        Erlebniswelt Museen e.V.:                                    http://www.erlebniswelt-museen.de/

        Grafikstiftung Neo Rauch:                                     https://www.grafikstiftungneorauch.de/

        Heinrich-Schütz-Haus Weißenfels:                         https://schuetzhaus-weissenfels.de/

        Literaturkreis Novalis e.V. Weißenfels:                   https://www.novalis-weissenfels.de/